De wondere wereld van de Koran

Het heeft iets aandoenlijks, die pogingen van fundamentalistische moslims om aan te tonen dat de Koran al heel veel ‘moderne wetenschap’ bevat. Aandoenlijk, want ze willen zo dolgraag bewijzen dat de Koran 'modern’ en relevant is. Maar wat ze doen is de Koran op een ridicule manier interpreteren. Misvormen, eigenlijk. Een mooi voorbeeld is de volgende mededeling over de schepping:

'Hij is het die de nacht en de dag geschapen heeft en ook de zon en de maan een elk voortijlend in kringloop.’

(21:33)


Dit vers moet volgens sommigen bewijzen dat de Koran op de hoogte is van het feit dat ook de zon niet stilstaat maar door de kosmos raast. Een zeer modern inzicht, inderdaad! 

En het vers heeft natuurlijk niets te maken met de dagelijkse opkomst en ondergang van de zon. Evenzo moeten we Gods opmerking:

'De hemel, Wij hebben hem met handen gebouwd en Wij gaven hem ruime uitbreiding.’

(51:37)


Niet begrijpen als: God maakte het hemelgewelf lekker groot, maar als een verwijzing naar de expansie van het heelal.

En wellict handig om te weten: God heeft de mens in de Koran al toestemming gegeven om ruimtereizen te maken. Dat moet blijken uit het volgende vers:


'O verzameling der djinn [geesten] en der mensen,  indien gij in staat zijt uit te breken uit de gebieden der hemelen en der aarde zo breekt dan uit. Niet zult gij kunnen uitbreken dan met gezag.’

(55:33)


Allemaal onzin, natuurlijk. Misbruik maken van de Koran. Maar wat is dan wél het wereldbeeld dat uit Mohammeds openbaringen naar voren komt? Dat was een wereld zoals zijn tijdgenoten die maar al te goed kenden. (Gelukkig maar, anders hadden ze Moh voor gek verklaard.) En dat wereldbeeld was redelijk simpel. Beneden had je de platte aarde, en daarbovenop lagen zeven hemelen gestapeld, waarin de zon en de maan 'voortijlen’ en de planeten hun baantjes draaien:

'Hij is het die voor u geschapen heeft wat op de aarde is altegader, en daarna zich in de hemel is gaan vestigen en hem tot zeven hemelen heeft gevoegd. Hij is omtrent alle dingen wetend.’

(2:29)


Zeven hemelschillen, dat idee treffen we ook aan bij de apostel Paulus. Niks mis mee, dus. Maar de wetenschap heeft dat idee héél lang geleden al achter zich gelaten. Maar de Koran heeft gelijk, als je zoiets maakt, vereist dat wel 'ruime uitbreiding’.

Die zeven hemelen worden overigens bewoond door engelen die God voortdurend prijzen:


'Hem lofprijzen de zeven hemelen en de aarde en wie daarin zijn.’

(17:44)

En bovenop die zeven hemelen? Buiten de banen van maan, zon en planeten? Spreekt de Koran van andere planetenstelsels? Nee, daar verblijft God. Daar houdt Hij zijn raadsvergaderingen met de engelen en 'naastgestelden’, zoals de Koran ze noemt. Dat zijn uitzonderlijke mensen die na hun dood direct naar de hemel mochten en naast Gods troon mochten zitten. Die troon in de hemel, die heeft de Hubble dus nog niet gezien. Maar dat is te begrijpen want, zoals de Koran zegt, wie daar wil kijken, wie van de aarde wil opstijgen en door de hemelen wil breken, kan dat alleen 'dan met gezag’. God moet dat toestaan. En alles wat op aarde rondscharrelt, mensen en djinn (de laatsten zijn wetenschappelijk niet aangetoond, helaas), zal daar nooit toestemming voor krijgen. Sterker, wie dat stiekem probeert kan een ster naar zijn hoofd krijgen:


'Wij hebben de nabije hemel getooid met de tooi der sterren, en ook tot behoeding [barrière] tegen iedere weerspannige satan. Niet kunnen zij luisteren naar de hoogste raadsvergadering of zij worden beworpen van alle zijden tot afstoting.’

(37:6)

Dan zien we hier beneden een meteoor langs de hemel schieten. Dat zijn dus geen stofdeeltjes, zoals domme wetenschappers zeggen, dat zijn sterren die vanuit Gods vergaderzaal naar opdringerige geesten worden gesmeten. (En straks ook naar astronauten, als die te dichtbij komen).

Ziedaar de wereld volgens de Koran. De wereld zoals men die toen, in Arabië in de zevende eeuw, om zich heen zag. Met moderne wetenschap heeft de Koran uiteraard niets te maken. Gelukkig maar. Die wetenschappers bedenken immers steeds weer wat anders.


De 'wetenschappelijke’ Koranverzen zijn te vinden op:

http://www.whyislam.org/submission/the-holy-quran/the-quran-and-modern-science-3/

Marcel HulspasComment